Privacyverklaring

Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de reglementering zijnde de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, in werking vanaf 25/05/2018.

PRIVACYVERKLARING

Willemot neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit beleidsdocument lichten wij toe hoe wij in hoofdorde in het kader van de activiteit als verzekeringstussenpersoon uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Willemot NV en/of op het e-mailadres: privacy@willemot.be.

Tijdstip gegevensverzameling en verwerking

Willemot verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op advies over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden of voorstellen van verzekeringsovereenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten en/of andere overeenkomsten. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om (eventueel via onze bemiddeling) een overeenkomst te sluiten.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt ons kantoor?

Willemot verzamelt en verwerkt gegevens die u ons naar aanleiding van contacten met ons kantoor meedeelt zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en dit zowel wat betreft privématige als professionele gegevens zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. Het betreft ook alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten uw profiel op te maken en aldus uw verzekeringsbehoeften in te schatten. Dit gaat van gegevens over uw woning (in het kader van bvb. een brandverzekering), uw roerende goederen (bvb. wagen), over uw financiële gegevens (bvb. bij beleggingsverzekeringen) tot medische gegevens (bij gezondheidsverzekeringen). Uw gegevens worden telkens enkel verwerkt in het kader van de verzekeringsbemiddeling waarvoor u op ons (eventueel via de tussenkomst van derden) een beroep doet, tenzij u anders wenst en dit ook zo aangeeft.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u papieren formulieren invult als wanneer u dat digitaal doet.

Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er mogelijks cookies gebruikt, waarover u in voorkomend geval meer informatie kan vinden op onze cookiepolicy eveneens te vinden op de betrokken website.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond(en) van de verwerking

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken, verschillen naargelang de persoon van en over wie wij gegevens verwerken. Willemot treedt soms op als verwerker (bvb. in het kader van een polis die op aangeven van de klant wordt afgesloten bij een bepaalde verzekeringsmaatschappij), soms als verwerkingsverantwoordelijke (bvb. bij het navragen van de gegevens van een klant of bij de opslag van gegevens van een prospect).

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website. Onze klanten kunnen gebruik maken van het digitaal klantenplatform myeasinsure.be.

Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer, op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen.

Ten aanzien van onze klanten verwerken wij m.a.w. concreet de gegevens in het kader van het klantenbeheer, het verrichten van medebemiddelaarsdiensten en/of verzekeringsdiensten en de promotie van andere producten en diensten van Willemot zelf. In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek in verband met een verzekeringsbehoefte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsook als gevolg van de vraag om u bij te staan in het beheer en de opvolging van de verzekeringsovereenkomsten dan wel andere overeenkomsten die u heeft gesloten. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op onze contractuele relaties, maar ook (bvb. in het kader van prospectie) op het gerechtvaardigde belang als onderneming in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie (bvb. verwerking van gegevens voor doeleinden van direct marketing).

Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bvb. door u een recht van verzet toe te kennen. U kunt tevens te allen tijde aangeven dat u niet langer informatie van ons wenst te bekomen.

Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken mits uitdrukkelijke toestemming. Als deze gegevens niet beschikbaar zijn, dan kan het afsluiten en/of de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst worden verhinderd. De toestemming wordt gevraagd op het ogenblijk dat u klant wordt. Is dat niet gebeurd, willen wij vragen ons dit te melden, zodat het nodige hiertoe kan gebeuren.

Uw gezondheidsgegevens worden verwerkt in het kader van de activiteiten als verzekeringsbemiddelaar, met name voor het opstellen van een verzekeringsvoorstel en het verzoeken om tegemoetkoming tijdens de uitvoering van uw contract en de opvolging daarvan.

Indien nodig worden deze gegevens verwerkt door middel van volledig geautomatiseerde verwerking en zonder tussenkomst van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, een verwerking waarvoor uw toestemming wordt gevraagd.

Overmaken aan derden

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij met wie u uiteindelijk de overeenkomst sluit dan wel aan de medebemiddelaars voor doeleinden die zij op uw verzoek zullen toelichten.

Soms zijn wij ook verplicht om gegevens door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van ons kantoor.

Uw gegevens worden in het beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties. Indien dit toch zou dienen te gebeuren omwille van verwerkingsdoeleinden en indien deze landen volgens de Europese Commissie geen toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens garanderen, dan zal wij passende beschermende maatregelen nemen.

Bijhouden van gegevens

De gegevens die ons zijn overgemaakt, worden bewaard zolang als nodig.

Uw rechten

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden via privacy@willemot.be

U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via privacy@willemot.be met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Algemeen

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website gepubliceerd worden. Wij verwijzen u voor bijkomende informatie graag door naar onze website www.willemot.eu.

Klacht

U beschikt als klant over het recht om een klacht in te dienen indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken. Hiervoor kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.