Disclaimer

  • De informatie op deze website of die u verkrijgt via deze website , de webpagina’s, simulaties en andere inhoud die u raadpleegt, hebben een louter informatieve waarde en vormen geen aanbod betreffende verzekeringsproducten of financiële producten of diensten. De verstrekte informatie zal pas een aanbod uitmaken, indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.
  • De informatie op deze website heeft niet het verstrekken van advies als doel, met inbegrip van het financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.
  • Willemot NV zal de informatie op deze website zo goed als redelijkerwijze mogelijk en op regelmatige tijdstippen controleren en bijwerken. De informatie die op deze website is geplaatst, is bijgevolg vatbaar voor wijzigingen
  • Willemot NV kan echter geen garantie geven wat betreft de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de actualiteit of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie die deze website bevat, de websites waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen.
  • Willemot NV kan voor schade die het gevolg is van de toegang tot, het raadplegen of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website, of via het gebruik van interactieve toepassingen, alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of zware fout.
  • Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Het staat u volkomen vrij deze websites te bezoeken en te raadplegen. Zij brengen in hoofde van Willemot NV geen bemiddelingsrelatie tot stand tussen u en de derden. Willemot NV kan geen garanties bieden voor de producten en diensten die op deze sites aangeboden worden, noch voor de bedrijven waarover informatie verstrekt wordt, noch voor de eigenaars of houders van de sites. Willemot NV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarmee deze website een link legt, of voor het veiligheidsniveau ervan. Willemot NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u zou lijden door het gebruik van de informatie op de via deze links bezochte websites of in het kader van polissen gesloten op basis van deze informatie.
  • De informatie, webpagina’s, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan Willemot NV of derden. U dient zich te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Willemot NV is het niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.